Herroepings- en retourrecht

Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een van door u genoemde derden, die niet vervoerder is, de goederen in eigendom genomen hebben c.q. heeft. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons, ROLLENLAND, Sofis AG, Hindenburgstraße 59, 66119 Saarbrücken, tel: 0681/95971-300; faxnummer: 0681/95971-150, e-mailadres: info@ROLLENLAND.nl) door een duidelijke verklaring (bijv. een met de post verzonden brief, fax of e-mail) informeren over uw beslissing deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het voorbeeldherroepingsformulier op onze internetsite (naar het herroepingsformulier) elektronisch invullen en opsturen. Als u van een van deze mogelijkheden gebruikmaakt ontvangt u direct (bijv. via e-mail) een bevestiging van de ontvangst van een dergelijke herroeping. Voor het behoud van de herroepingsstermijn volstaat het dat u het bericht van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór de afloop van de herroepingsstermijn verzendt. U draagt de kosten van de retourzending als de geleverde goederen overeenkomen met het bestelde en als de prijs van de retour te zenden goederen een bedrag van 40 euro niet overstijgt, of als u bij een hogere prijs van de goederen op het tijdstip van de herroeping nog geen tegenprestatie of een per contract overeengekomen deelbetaling hebt geleverd. Anders is de retourzending voor u zonder kosten. Aan verplichtingen tot het doen van betalingen moeten binnen 30 dagen voldaan worden. De termijn begint voor u met de verzending van uw herroepingsverklaring of van de goederen, voor ons met de ontvangst ervan.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept moeten we u alle betalingen die we van u hebben ontvangen direct en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop het bericht over uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is aangekomen terugbetalen. Deze terugbetaling vindt plaats per bankoverschrijving naar een door u genoemde bankrekening, tenzij anders uitdrukkelijk met u overeengekomen; In geen geval worden aan u vanwege deze terugbetaling kosten berekend.

Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen weer terug hebben ontvangen of tot u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van welke daarvan het vroegste tijdstip is. U dient de goederen direct en volledig en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop u ons hebt geïnformeerd over de herroeping van deze overeenkomsten, aan ons retour te zenden of te overhandigen. Aan de termijn is voldaan als u de goederen voor afloop van de termijn van veertien dagen verzendt. U draag de rechtstreekse kosten van de retourzending van de goederen. U dient een eventueel waardeverlies van de goederen uitsluitend te vergoeden als dit waardeverlies, ter controle van de toestand, eigenschappen en werking van de goederen, terug te voeren is op een niet noodzakelijke omgang tot u is te herleiden.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt niet voor goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de verbruiker maatgevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de verbruiker.