AHV

Algemene handelsvoorwaarden voor de internetshop „ROLLENLAND“ van Sofis AG

Voorwoord:

I. Verbruiker in de zin van de BGB

Een verbruiker is elke natuurlijke persoon, die een rechtshandeling afsluit voor doelen die overwegend noch aan hun bedrijfsmatige noch aan hun zelfstandige beroepsmatige werkzaamheden toegerekend kunnen worden.

 

II. Ondernemer in de zin van de BGB

1)      Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een rechtsbevoegde personenvennootschap, die bij afsluiting van een transactie handelt in uitoefening van hun bedrijfsmatige of zelfstandige beroepsmatige werkzaamheid.

2)      Een rechtsbevoegde personenvennootschap is een personenvennootschap, die bevoegd is rechten te verwerven en verplichtingen aan te gaan.

1. Toepasbaarheid

Voor de zakelijke relatie c.q. voor alle bestellingen tussen u als klant en Sofis AG, Hindenburgstraße 59, 66119 Saarbrücken (Sofis) gelden uitsluitend de onderstaande algemene handelsvoorwaarden in de op het moment van de bestelling geldende versie. Hiervan afwijkende voorwaarden van de klant of mondelinge afspraken worden uitsluitend werkzaam door uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van Sofis. De handelsvoorwaarden en de contractuele verhouding tussen besteller en Sofis zijn uitsluitend onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, de regelingen van het Weens Koopverdrag (CISG) zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Afsluiting van de overeenkomst

Uw partner in de overeenkomst is bij alle bestellingen Sofis AG, Hindenburgstraße 59, 66119 Saarbrücken. Daarbij gaat het bij het online aanbod www.ROLLENLAND.de van Sofis AG niet om een aanbod in juridische zin, maar om een uitnodiging tot het uitbrengen van een aanbod. Met uw bestelling brengt u een bindend bod uit op het afsluiten van een koopovereenkomst. Uw bestelling wordt bindend wanneer u de online bestelprocedure hebt afgerond door het invoeren van de informatie die er nodig is en het bevestigen daarvan door het aanklikken van  de knop "Bestellen tegen betaling ". Nadat u uw bestelling hebt verzonden krijgt u van ons via e-mail een bestelbevestiging die de ontvangst van uw bestelling bevestigt. Pas na de verzendmededeling nemen we uw bod bindend aan. Houd er rekening mee dat het rekening- en afleveradres in het binnenland of binnen de EU moet liggen.

3. Prijzen

Alle prijzen zijn in euro plus de wettelijke BTW. Voor verpakking en verzending binnen Zwitserland berekenen wij u de volgende bijkomende kosten. Retourneren meestal 5,85 € deze kosten per doos zijn vast en plichten in het algemeen 24 €, die worden gemaakt voor elke bestelling. Voor leveringen naar andere landen, behouden wij ons het recht voor om extra kosten (idRiHv 5,85 €) voor de scheepvaart en de verpakking uitdrukkelijk bepaald dat deze landen behoren tot de landen die we dienen te verzamelen. Voor leveringen aan Frankrijk vallen over het algemeen 8,85 € per doos.

4. Betalingsverkeer

De aankoopprijs is direct met de bestelling opeisbaar. Als mogelijke betaalwijzen kunt u kiezen uit betaling vooraf, internetbankieren, betaling via PayPal en vanaf de tweede bestelling ook op rekening.

5. Levermodaliteiten

a.       De gekochte goederen verlaten uiterlijk binnen drie werkdagen vanaf de datum van de ontvangst van de betaling per DHL in het binnenland of per DPD naar het buitenland ons verzendmagazijn. U ontvangt de goederen in ieder geval binnen de wettelijk voorgeschreven periode van 30 dagen. Expres-verzending is niet mogelijk.

b.      Mocht het bestelde niet leverbaar zijn, dan laten wij u dat weten en kunnen we uw bod helaas niet aannemen. De eventueel reeds betaalde aanschafprijs wordt in dat geval direct terugbetaald. Gegevens betreffende een levertermijn buiten deze bepalingen zijn niet bindend, voor zover deze niet schriftelijk zijn overeengekomen en afzonderlijk via e-mail door ons zijn bevestigd.

c.      Voor verzending naar de Duitse eilanden berekenen wij een eiland toeslag van € 17,00 per doos. Islands buiten Duitsland worden niet meegeleverd in het algemeen. Als dit toch nodig waren zou mogen, neem dan contact met ons per telefoon of per e-mail op de ROLLENLAND-team.

6. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven tot volledig betaling van alle openstaande rekeningen ons eigendom. In geval van deelleveringen blijven ook deze geleverde goederen tot de betaling ervan ons eigendom.

7. Aansprakelijkheid

Wij vergoeden schade, op welke rechtsgrond dan ook, bij opzet en grove nalatigheid en bij fouten van een toestand van een goed waarvan wij de toestand hebben gegarandeerd, tot het volledige bedrag van de waarde van de goederen. De wettelijke aansprakelijkheid voor letsel, volgens het productaansprakelijkheidsrecht, evenals het bezwaar van medeschuldigheid, blijft onverlet. Schadevergoeding wegens de schending van een kardinale verplichting (zeer belangrijke verplichting uit de overeenkomst, wanneer door de plichtsverzaking het doel van de overeenkomst in gevaar gebracht wordt), bieden wij slechts ter hoogte van de voorspelbare schade.

Bent u ondernemer in de zin van de BGB, dan is de aansprakelijkheid voor schade die geen persoonlijk letsel is, beperkt tot de rechtstreekse en voorzienbare typische schade. Gevolgschade, met name schade wegens gederfde winst, wordt door ons niet vergoed.

8. Garantie / informatie over de aansprakelijkheid voor gebreken

Geldig zijn de wettelijke garantiebepalingen (aansprakelijkheid voor gebreken). Voor zover een schuld wettelijk verondersteld wordt, gelden de beperkingen van het voorgaande cijfer 7.

9. Privacybescherming

Uw klantgegevens worden in onze EDV-installatie uitsluitend opgeslagen en verwerkt, voor zover dit bedrijfsmatig noodzakelijk is en in het kader van de wettelijke bepalingen en voorschriften is toegestaan. De persoonsgerelateerde gegevens die u ons bij een bestelling of via e-mail mededeelt ( bijvoorbeeld uw naam en uw contactgegevens), worden uitsluitend verwerkt voor correspondentie met u en uitsluitend voor het doel waarvoor u ons de gegevens ter beschikking hebt gesteld.

Wij geven uw gegevens uitsluitend door aan het voor de leverantie ingeschakelde vervoersbedrijf, voor zover dit voor de leverantie van de goederen nodig is. Voor de afwikkeling van betalingen geven we uw betalingsgegevens door aan de voor de betaling ingeschakelde credit-instantie.

Wij verzekeren dat we uw persoonsgerelateerde gegevens overigens niet aan derden doorgeven, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zouden zijn of u eerst uitdrukkelijk daarvoor toestemming hebt gegeven. Voor zover we voor het uitvoeren en afwikkelen van verwerkingsprocessen gebruikmaken van dienstverleningen van derde worden de bepalingen van de wettelijke bepalingen en voorschriften aangehouden.

Meer informatie leest u in onze privacy-toelichting.

10. Bevoegde rechtbank

Voor koper/bestellers die geen verbruikers zijn in de zin van het burgerlijk wetboek zijn de bevoegde rechtbank en plaats van uitvoering, voor zover toegestaan, de vestiging van Sofis AG, 66119 Saarbrücken.

11. Salvatorische clausule

Als afzonderlijke bepalingen van de overeenkomst inclusief deze regelingen geheel of gedeeltelijk onwerkzaam zouden zijn of als er in de overeenkomst leemtes zouden zijn, dan blijft de werkzaamheid van de overige bepalingen of delen van dergelijk bepalingen onaangetast. In plaats van de onwerkzame of ontbrekende bepalingen komen de betreffende wettelijke regelingen.

12. Herroepingsrecht voor verbruikers

(Een verbruiker is elke natuurlijke persoon, die een rechtshandeling afsluit voor doelen die overwegend noch aan hun bedrijfsmatige noch aan hun zelfstandige beroepsmatige werkzaamheden kunnen worden toegerekend.)

Herroepingstekst

Herroepingsrecht

U hebt het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn is 14 dagen vanaf de dag waarop u of een van door u genoemde derden, die niet vervoerder is, de laatste goederen in eigendom genomen hebben c.q. heeft. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons, Sofis AG, Hindenburgstraße 59, 66119 Saarbrücken, tel: +49 (0)681 959 71 300, fax: +49 (0)681 959 71 150, info@ROLLENLAND.nl door een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een met de post verzonden brief, fax of E-mail) informeren over uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het meegeleverde voorbeeld – herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Voor het behoud van de annuleringstermijn volstaat het dat u het bericht van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór de afloop van de annuleringstermijn verzend.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept zullen we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die eruit voortvloeien dat u gekozen hebt voor een ander soort levering dan de door ons aangeboden voordelige standaardlevering) onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen aan u terugbetalen, gerekend vanaf de datum waarop de mededeling van uw herroeping van deze overeenkomst door ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betalingsmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij er met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen. In geen geval worden aan u vanwege deze terugbetaling kosten berekend.

Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen weer terug hebben ontvangen of tot u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van welke daarvan het vroegste tijdstip is. U dient de goederen direct en volledig en in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag, waarop u ons hebt geïnformeerd over de herroeping van deze overeenkomsten, aan Sofis AG, Hindenburgstraße 59, 66119 Saarbrücken retour te zenden of te overhandigen. Aan de termijn is voldaan als u de goederen voor afloop van de termijn van 14 dagen verzendt.

U draag de rechtstreekse kosten van de retourzending van de goederen. U dient een eventueel waardeverlies van de goederen uitsluitend te vergoeden als dit waardeverlies, ontstaan door de controle van de toestand, eigenschappen en werking van de goederen, terug te voeren is op een door u uitgevoerde niet-noodzakelijke behandeling van de goederen. Onder "Controle van de eigenschappen en de functiewaarde" wordt verstaan, het testen en uitproberen van de betreffende goederen, zoals dit in de winkel mogelijk en gebruikelijk is.

Einde van de herroepingstekst

Dit herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten voor de levering van goederen, die Sofis op basis van uw specificaties heeft geproduceerd of die duidelijk op uw persoonlijke behoeftes op maat zijn gemaakt of die op basis van hun toestand niet voor een retourzending geschikt zijn, snel kunnen bederven c.q. waarvan de vervaldatum is overschreden.ROLLENLAND bonuspuntenprogramma

Actievoorwaarden

Het bonusprogramma van www.ROLLENLAND.nl beloont de trouw en het gezondheidsbewustzijn van de klanten.
Voor het verzamelen van de bonuspunten gelden de volgende voorwaarden:

1. Deelname

Het recht op deelname geldt voor alle klanten van ROLLENLAND.de, ROLLENLAND.ch, ROLLENLAND.at, ROLLENLAND.be, ROLLENLAND.fr, ROLLENLAND.nl, die zich in de bestelprocedure als klant hebben geregistreerd en die de actievoorwaarden hebben geaccepteerd.

2. Bonusprogramma-informatie

U ontvangt regelmatig informatie over uw ROLLENLAND bonuspunten. Door uw instemming met het bonusprogramma ontvangt u automatisch e-mails die u informeren over uw actuele puntenstand.

3. Algemeen

De bonuspunten gelden voor de betreffende klantenrekening en kunnen niet naar andere rekeningen worden overdragen. Een uitbetaling van verzamelde bonuspunten in geld (Euro of andere valuta) is niet mogelijk. De actuele stand van uw puntenaccount staat in uw persoonlijke omgeving onder Mijn account en is alleen voor u op elk moment te zien.

4. Creditnota van punten

Elke deelnemer aan het ROLLENLAND bonusprogramma krijgt voor elke bestelling vanaf 1/7/2015 automatisch bonuspunten. Voor het ontvangen van bonuspunten is geen minimumbestelwaarde vereist. Een punt heeft een waarde van 0,01 Euro. Voor elke bestelling worden u per volle Euro rekeningbedrag 1 bonuspunten (eventueel excl. bonuspunten van actuele acties) als tegoed toegekend zodra de betreffende factuur is voldaan. Voor uw bestelling van 30 Euro ontvangt u derhalve 30 bonuspunten. Uw punten worden u automatisch 5 dagen na ontvangst van de bestelling bijgeschreven. Als u bestelt via meerdere klantenrekeningen bij ROLLENLAND, dan worden de punten conform de afzonderlijke rekeningen bijgeschreven. Als de bestelling niet betaald wordt en gestorneerd moet worden, kan ROLLENLAND toegang verkrijgen tot de betreffende klantenrekening en de punten voor deze bestelling verwijderen.

5. Vervallen van punten

Uw bonuspunten zijn geldig vanaf de respectieve aankoopdatum tot 31 december van het volgende jaar. Na afloop van deze periode en beëindiging van het account vervallen de punten en worden deze verwijderd.

6. Inwisselen van de bonuspunten

U kunt uw bij ROLLENLAND verworven bonuspunten vanaf een bereikt aantal punten van 500 inwisselen bij uw volgende aankoop in de vorm van tegoedbonnen. U kunt echter ook doorgaan met het verzamelen van punten en deze pas bij een latere aankoop inwisselen. Bij het bereiken van het maximale aantal punten van 2.000 worden de bonuspunten automatisch omgezet in een tegoedbon en deze wordt u per mail toegezonden. De bestelwaarde moet bij het inwisselen van de punten minimaal zo hoog zijn als de waarde van de tegoedbon. Als bij een bestelling bonuspunten worden ingewisseld worden voor deze bestelling geen nieuwe bonuspunten toegekend. Er kunnen dus alleen bonuspunten worden verzameld voor opdrachten waarbij geen bonuspunten worden verrekend.

7. Extra punten

Bovendien kunt u 15 extra bonuspunten verzamelen bij het schrijven van een hoogwaardige productbeoordeling en het toekennen van sterren. Deze worden toegekend op het moment waarop de recensie door ons wordt vrijgegeven. Er kunnen uitsluitend artikelen worden beoordeeld die ook door de beoordelaar zijn gekocht.

Houd hierbij rekening met het volgende:

Met uw recensie helpt u andere klanten om te beslissen of dit product voor hen het juiste is. Om die reden accepteren we uitsluitend kwalitatief hoogwaardige en duidelijke recensies die een echte meerwaarden hebben voor klanten en behouden we ons een dergelijke selectie voor.

Tips voor een behulpzame recensie:

  • direct betrekking hebbend op het product
  • vergelijking met vergelijkbare producten
  • beschrijving en benadrukken van bijzondere eigenschappen
  • Toepassingsgebied/gebruikstips
Bij het niet aanhouden van deze regels wordt de recensie niet vrijgegeven en volgt er geen bonus.